Ayrımcılıkla, birlikte mücadele için; Eşitlik Forumu’nda Buluşuyoruz!

Ayrımcılık, yasalar ve uluslararası sözleşmelerdeki yasaklara rağmen, gündelik bir pratik olarak hayatın her alanında karşımıza çıkmaya devam ediyor. Risk altındaki grupların yaygın ve belirli konularda sistematik bir şekilde ayrımcılığa maruz kalması, toplum tarafından adeta hayatın olağan hali ve gündelik hayatın sıradan bir pratiği olarak kabul ediliyor.

Yapılan araştırmalar bir yandan farklı temellerde ayrımcılığın yaygın bir pratik olduğunu diğer yandan bireylerin kendisini bu pratiğin dışında konumlandırdığını gösteriyor, yani “ben ayrımcı değilim ama bu toplumda ayrımcılık çok fazla” hali ile karşı karşıyayız.

Toplumun ayrımcılığa ilişkin bu yaklaşımı,  ayrımcılık yasağı konusunda etkili kamu politika ve  mücadele mekanizmalarının olmaması, mağdurların “Anlatsam, söylesem ne olur ki?”  “Şikayet etsem ne olacak?” “Anlatırsam, şikayet edersem daha kötüsü olur mu?” duygusu ile durumu kabullenmeleri sonucunu doğurmaktadır.

Ayrımcılık mağdurlarının adli mekanizmalara ve ulusal önleme mekanizmalarına yaptıkları başvuru sayısının azlığı, yaşadıkları ile mücadele etme isteksizliğini ve hak arama mekanizmalarını kullanmadıklarını gösteriyor. Bu durum ise bir yandan ayrımcılığı görünmez kılarken bir yandan da faillerin cezasız kalmasına yol açıyor. Görünmezlik, normalleşme ve cezasızlık döngüsü ile ayrımcılık toplumda yeniden üretiliyor.

Ayrımcılıkla mücadeleye dair yaşanan bu kısır döngü kırılabilir mi?

Ayrımcılık ile ilgili bu kısır döngünün kırılması için elbette yapabileceğimiz pek çok şey var. Ayrımcı pratiklerin toplumsal kutuplaşma ve giderek çözülmede önemli bir rol oynadığını akılda tutarak ayrımcılıkla mücadelenin insan haklarına eşit erişim konusunda temel bir mesele olarak ele almakla işe başlayabiliriz. Bir ilk adım olarak çabalarımızı ortaklaştırmak ve “her temelde ayrımcılıkla” ortak mücadeleyi hayata geçirmek için bir mecra yaratmakla başlayabiliriz. Bu mecra, insan hakları değerlerini yeniden herkes için bir çerçevede konuşmayı ve insan haklarını destekleme amaçlı çalışmaların genel etkinliğini arttırmayı kolaylaştıracaktır.

Ayrımcılık vakalarının görünür olmasının ve kayıt altına alınmasının, ayrımcılık mağdurlarının güçlendirilmesinin, şikayet mekanizmalarının etkinliğinin artırılmasının, kamu politikalarının yeniden şekillendirilmesinin ve ayrımcılık yasağı hakkında toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğinin farkındayız. Bu farkındalıklarımızla harekete geçebileceğimiz bir foruma ihtiyacımız olduğunu düşünüyor ve Eşitlik Forumu’nda sizlerle bir araya gelmek istiyoruz.

Eşitlik Forumu,  kendi karar mekanizmaları olan ve herkesin karar alma mekanizmasında söz sahibi olduğu, toplumun her kesiminden sivil toplum örgütlerini, inisiyatifleri ve grupları bir araya getirmek gayesi ile yola çıkmanın aracı olsun istiyoruz.

Peki, Eşitlik Forumu ile neler yapabiliriz ve yaptıklarını toplum ile nasıl paylaşabilir?

Eşitlik Forumu, insan hakları sözleşmelerinde yer alan ayrımcılık yasağı ilkesi üzerinden çalışacak ayrımcılık karşıtı bütünsel bir kampanyanın yürütcüsüdür.

Forum, ayrımcılıkla mücadelenin farklı basamaklarını kendini örgütleyerek büyüteceği bir yapıda çalışacak, gerçekleştireceği tüm etkinliklerin sahibi olarak hareket edip, ayrımcılıkla mücadele konusunda bir ortaklık işlevi görecektir. Sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik alanda;  ırk, etnik köken, uyrukluk, din veya inanç, cinsiyet, cinsiyet kimliği, engellilik, yaş vb. temellerde ayrımcılık ile ortak mücadele mecrası olacaktır.

Ayrımcılık karşıtı bir kampanyanın yürütücüsü olarak hareket edecek forum, kampanya çerçevesinde sivil toplum örgütleri için destekler, farkındalık ve lobi faaliyetleri ve savunuculuk faaliyetleri yürütecektir.

Sivil Toplum Örgütleri İçin Destekler

Forum sivil toplum örgütleri için kapasite geliştirme eğitimleri düzenleyecektir. Eğitimler Dava izleme, İzleme ve Raporlama, Veri Görselleştirme, BM Komitelerine Bireysel Başvuru konularında yapılacaktır. Kapasite geliştirme eğitimlerine foruma üye yerel sivil toplum örgütleri başvurabilecektir.

Hibe Desteği, Foruma üye sivil toplum örgütlerinin ayrımcılık ile ilgili küçük ölçekli faaliyetlerinin fonlanması için bir alt hibe çağrısı açılacak ve en az 7 STÖ projesine, proje başına maksimum 5.000 EU tutarında destek verilecektir.

Farkındalık Etkinlikleri

Forum, genç öğrencilere yönelik ayrımcılık temalı kısa film ve grafik yarışmaları düzenlemenin yanı sıra 5 yerel gazeteciye yaptıkları ayrımcılık haberleri dolayısıyla verecektir. Forum, eşitlik temalı sanatsal ve kültürel etkinliklerin yer alacağı 2 günlük Eşitlik Festivali düzenlenecektir. Bu faaliyetler ile ayrımcılık konusunda toplumsal farkındalık çabalarına destek olacaktır.

Forumun hem etkinliklerini hem de foruma üye STÖ’lerin faaliyetlerini duyurabilecekleri bir web sitesi kurulacaktır.

Savunuculuk Faaliyetleri

Ayrımcılık ile ilgili davaların izlenmesi, mağdurlara destekler, izleme raporları ve ortak gölge rapor hazırlanması savunuculuk faaliyetlerinin eksenini oluşturacaktır. Alt hibe programı çerçevesinde fonlanacak projeler de savunuculuk faaliyetleri yer alacaktır.

Forum Ayrımcılık Yasağı ile ilgili 2 günlük bir uluslararası sempozyum düzenleyecek ve sempozyumun çıktıları lobi faaliyetlerinde kullanılacaktır.

Forumun web sitesinde insan haklarına eşit erişim kampanyasına ait hak temelli izlenen davalar, insan hakları alanında hazırlanmış raporlar, görsel materyaller, foruma üye STÖ’lerin etkinlikleri yer alacaktır. Böylece forumun tüm paydaşları yapılan tüm çalışmalardan haberdar olabilecek ve dayanışma ağları örülebilecektir.

Davetimizdir;

Ayrımcılığı hassas ve dokunulmaması gereken bir alan veya bir tabu olarak görmek yerine görünür kılmak ve ortak mücadele için bütün sivil toplum örgütleriyle, insan hakları savunucularıyla, sivil inisiyatiflerle, öğrencilerle, akademisyenlerle, bu konuda söyleyecek sözü olan herkesle buluşmak istiyoruz.

Ayrımcılığı yenebiliriz!