ATÖLYELER:

Farkındalık Yaratma ve Kapasite Geliştirme Çalışmaları

  • Hak Temelli Habercilik Atölyesi:

Ayrımcılığın beslendiği alanlardan biri olarak ayrımcı söylem medyada da sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Medya toplumsal değişimde etki yaratabilecek ana mekanizmalardan birisidir. Medyanın dili, toplumun ön yargıları ve ayrımcılığı içselleştirilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu bağlamanda medya dilindeki değişim, insan hakları konusundaki toplumsal algıda kırılmalar yaratabilecektir.

Ayrımcı pratiklerin haber olarak medyada yer alması ise ayrımcılığın görünür kılınmasında son derece önemli bir etkiye sahiptir.

Atölye medyada ayrımcı dilin değerlendirileceği, hak temelli bir bakış açısının nasıl haber diline yansıyacağı, ayrımcı söylem kullanılan örneklerle hak temelli haber dilini kullanan örnekler arasındaki farklar üzerinden insan haklarına saygılı haber dilinin güçlendirilmesini ve ayrımcılığın görünür kılınmasını hedeflemektedir.

Bursa’da düzenleyeceğimiz atölyeye Türkiye’nin farklı illerinden en az 25 yerel gazeteci davet edilecektir. Eşitlik Kampanyası Projesi kapsamında ayrıca haber ödülleri verilecektir.

  1. Kampanya Stratejileri Atölyesi:

Ayrımcılık karşıtı kampanyalar için temel bilgiler ve stratejilerin tartışılacağı atölyede  dünyanın farklı ülkelerinde uygulanmış başarılı ve başarısız kampanya örnekleri tanıtılacaktır. Atölyede eşitlik kampanyası tasarlama ve uygulama konusunda kampanya mesajı belirleme, medya ilişkileri, iletişim stratejileri, kaynak yönetimi, görsel içerik ve diğer halkla ilişkiler konuları işlenecektir. Atölye farklı alanlarda çalışan STÖ’lerin kapasitesini geliştirmeyi ve kampanya düzenlemelerini teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Eşitlik Forumu üyesi STÖ’ler için düzenlenecek atölye proje çerçevesinde açılacak alt hibe programı ile kampanya projelerine finansal destek sunulacaktır.

  1. Veri Toplama ve Görselleştirme Atölyesi:

Yerel gazeteciler ve STÖ’ler için düzenleyeceğimiz atölye izleme raporlarında ve haberlerde kullanılacak verilerin görselleştirmesi yoluyla etki artırmayı hedeflemektedir. Görselleştirme atölyesinde bilginin grafikler yoluyla aktarılmasına ilişkin metodlar ve infografiklerin raporlama, habercilik ve sosyal medyada kullanımı   konusunda bilgiler paylaşılacaktır.

Atölyede veriye ulaşım ve verilerin doğrularının test edilmesine ilişkin örnekler açıklanacaktır. Atölye 20 katılımcı ile gerçekleştirilecek atölyede katılımcılar, hem öğrendikleri teorik bilgiyi pratiğe dökecekler hem de farklı metodoloji ve görselleme teknikleri ile oluşturulmuş data analizlerini görme imkanı bulabilecekler.

İzleme, Raporlama ve Hak Arama Mekanizmaları Atölyeleri:

  • Dava İzleme Atölyesi:

Adil yargılanma hakkı, hukukun üstünlüğü ilkesinin temeli olarak kabul edilmektedir. Adil yargılanmaya ilişkin izleme, soruşturmanın başlangıcından yargılamanın karara bağlanmasına geçen kadar süreyi içermektedir.

Soruşturma ve kovuşturma süreçleri de ayrımcı pratiklerin yaşandığı alanlardan biridir. Aynı zamanda hak ihlallerinin etkili soruşturulması, cezasızlığın önlenmesi ve tazmini bakımından adli süreçlerin izlenmesi ve raporlanması önemlidir.

Atölye aracılığıyla dava süreçlerinde adalete erişim ve şeffaflık, adalet sisteminin adil işleyişinin izlenmesi, mahkemelerde insan haklarına saygının artırılması için STÖ’lerin rolünün güçlendirilmesi hedefleniyor. Atölye profesyonel hukukçu olmayan hak savunucularına yönelik olacaktır.

Gölge Raporlama Atölyesi:

Atölye Sivil Toplum Örgütleri (STÖ)’lerin Birleşmiş Milletler (BM) sözleşme komitelerine nasıl gölge raporlama yapabilecekleri konusunda bilgilendirmek ve kendi çalışma alanlarında rapor hazırlamaya motive etmek amacı ile kurgulandı.

Gölge Raporlar, BM Komiteleri’ne sunulan devlet raporlarına alternatif olarak ülkelerin insan hakları sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerini ne kadar yerine getirdiğini belgelemek için hazırlanır. . BM Komiteleri devlet raporları yanında gölge raporları da incelerler. Komite gerekli konularda hükümetlere sorularını, kaygılarını ve önerilerini bildirirler. Gölge raporlar, bir ülkenin insan hakları açısında, uluslararası standartlara uyum göstermesi konusunda STÖ’lerin savunuculuk faaliyetleri için temel araçlarından biridir.

Türkiye’de kadın örgütleri dışındaki STÖ’ler, raporlama süreci hakkında yetersiz bilgi sahibi olmaları nedeniyle gölge raporlama mekanizmasını aktif olarak kullanmamaktadır. Bu atölyeyi yapmaktaki nihai amacımız farklı alanlarda çalışan  STÖ’lerin BM komitelerine gölge raporlar sunmalarını sağlamaktır.

Uluslararası Şikayet Mekanizmalarına Başvuru Atölyesi:

Ayrımcılığı ortadan kaldırmak için mağdurların ve destekçilerinin haklarını kullanmakta ısrarcı olmaları gerekir. Ayrımcı uygulamalar karşısında kişilerin ve örgütlerin başvurabileceği mekanizmalar vardır. BM Komitelerine bireysel başvuru yapmak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’nde dava açmak gibi.

Ayrımcılık mağdurlarının çoğunlukla bilgi sahibi olmadıkları BM komitelerine bireysel başvuru konusunda STÖ’ler anahtar rol oynar ve mağdurlara destek olabilirler.

BM Komitelerinin kararları bağlayıcı olmayabilir fakat ilgili devlet, bulgular üzerinden bilgi paylaşmaya davet edilir ve sonuç alınıncaya kadar ya da devlet durumu düzeltinceye kadar bu süreç devam eder.

Bu atölye hak temelli STÖ’lerin uluslararası mekanizmalara hangi durumlarda başvuru yapılabileceği, başvuru koşulları, başvuruların nasıl yapılabileceği konusunda kapasitelerini artırmayı ve uluslararası mekanizmalara yapılan başvuru sayısını artırmayı hedeflemektedir.